Pravidla účasti v projektu

SBÍREJ-TONER.CZ je ekologicky zaměřený projekt, organizovaný občanským sdružením AKTIPO (dále jen „Organizátor“) ve spolupráci se společností KMP Bürotechnik s.r.o.,  Cílem je podpořit odběr prázdných tiskových kazet určených k renovaci a za hodnotu odebraných tiskových kazet dle oficiálního ceníku poskytne firma KMP dar vybraným zařízením pro mentálně postižené v České republice.

Přihlášením se do projektu SBÍREJ-TONER.CZ akceptuje účastník projektu následující pravidla, včetně jejich případných změn provedených v souladu s těmito pravidly.

  • Účastníkem projektu SBÍREJ-TONER.CZ se může bezplatně stát každá právnická nebo fyzická osoba /firma, organizace, instituce, živnostník….dále jen účastník projektu/, který má přiděleno identifikační číslo. Účastník projektu je povinen uvést veškeré údaje - adresu v registračním formuláři pravdivě a úplně, aby nedošlo k problémům při doručování sběrných boxů
  • Poskytnutím kontaktních údajů do projektu SBÍREJ-TONER.CZ dává účastník projektu souhlas dle §5 zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, k jejich využívání a to za účelem informování účastníků o projektu SBÍREJ-TONER.CZ, zejména pro zasílání nových boxů, vyzvedávání plných boxů, apod.. Tento souhlas lze kdykoli u Organizátora odvolat. Kontaktní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
  • V rámci projektu SBÍREJ-TONER.CZ se k renovaci odebírají tiskové kazety vhodné k renovaci, uvedené firmou KMP v seznamu odebíraných kazet. Pokud nenaleznete Váš toner v seznamu vhodných tonerů, napište nám a my prověříme, zda je tento typ k renovaci vhodný či nikoliv. Účastník projektu je povinen prázdné kazety ukládat zpět do igelitového původního obalu a krabice nebo tomu podobného obalu.
  • Sběrný box musí být umístěn na bezpečném místě v souladu s podmínkami pro jeho další využití.
  • Sběrné období je rok, začíná vždy 1.listopadu daného roku a končí 31.října daného roku. Po skončení daného sběrného roku poukáže firma KMP příslušnou finanční částku náležející jednotlivým podporovaným zařízením na jejich konta.
  • Pravidla projektu SBÍREJ-TONER.CZ je Organizátor oprávněn jednostranně změnit nebo upravit. Organizátor je o takové změně nebo úpravě a datu účinnosti nového znění těchto pravidel povinnen informovat účastníky přihlášené do projektu SBÍREJ-TONER.CZ , a to v dostatečném časovém předstihu. Projekt SBÍREJ-TONER.CZ je koncipován jako dlouhodobý ekologicko-charitativní program, Organizátor si však přesto vyhrazuje právo ukončit projekt SBÍREJ-TONER.CZ svým písemným oznámením, případně oznámením na webových stánkách projektu.
  • Organizátor si dále vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat obsah seznamu odebíraných tiskových kazet. Účastníci projektu SBÍREJ-TONER.CZ budou o těchto změnách informováni.